45 dages-reglen

Per 12. januar 2017 er der optaget 173 stoffer på kandidatlisten - EUs liste over særligt problematiske stoffer.

Kandidatlisten er en EU-liste over kemikalier, som anses for at være særlig problematiske, fordi de enten er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, skadelige for forplantningen, ændrer arveanlæg eller er særligt miljøskadelige.