Ansvarsfraskrivelse og databeskyttelseserklæring for Tjek Kemien smartphone app og web app

Ansvarsfraskrivelse og databeskyttelseserklæring for Tjek Kemien smartphone app og web app

Denne ansvarsfraskrivelse og databeskyttelseserklæring omhandler appen Tjek Kemien, som er tilgængelig som smartphone app (Android, iOS) og web app. Appen er udviklet i EU LIFE-projektet AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738), og udbydes af Den Tyske Miljøstyrelse (Umweltbundesamt; UBA). UBA benævnes i det følgende som udbyderen, vi, vores og os. Som følge af national dansk lovgivning henvender appen sig til brugere på 13 år og derover (i det følgende: dig eller din).

Forbrugerådet Tænk Kemi og Miljøstyrelsen er partnere i AskREACH projektet og regionale administratorer i Danmark.

Definitioner:

App = smartphone app (Android, iOS) + web app.
IT-værktøjer = app + database med produktinformation + systemet.
Regional administrator = organisation, der udbreder appen i et bestemt land og er ansvarlig for support af appen og databasens brugere i det pågældende land.

1.IT-værktøjernes indhold

Udbyderen påtager sig ikke noget ansvar for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten eller aktualiteten af indholdet af IT-værktøjerne i AskREACH. Udbyderen fraskriver sig ethvert erstatningskrav, der måtte rejses mod udbyderen på baggrund af materiel eller immateriel skade, som opstår som følge af brug eller manglende brug af de oplysninger, der er tilgængelige via IT-værktøjerne, eller brug af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger, der er tilgængelige via IT-værktøjerne, i det omfang udbyderen ikke har udvist groft uagtsom kulpøs adfærd. Vores tjenester er ikke bindende og er betinget af en bekræftelse. Vi har ret til helt eller delvist at ændre et hvilket som helst element af IT-værktøjerne og/eller deres indhold, idet omfang vi finder det hensigtsmæssigt, uden forudgående underretning herom.

2.Referencer og links

 

Vi er kun ansvarlig for links i IT-værktøjerne i AskREACH uden for vores indflydelse, hvis vi har kendskab til det pågældende indhold, og det ville have været rimeligt og teknisk muligt for os at forhindre brugen af sådant potentielt ulovligt indhold. Eftersom vi ikke har nogen indflydelse på det aktuelle eller fremtidige design eller indhold af linkede hjemmesider eller ophavsretten hertil, tager vi hermed udtrykkeligt afstand fra ethvert indhold af linkede sider, som er ændret, efter at det pågældende link blev oprettet. Det gælder alle links og referencer, der anvendes i IT-værktøjerne, samt trediepartsadgang. I tilfælde af ulovligt, fejlagtigt eller mangelfuldt indhold, særligt i forbindelse med skader, der opstår som følge af brug eller manglende brug af sådanne oplysninger, påhviler ansvaret ejeren af den hjemmeside, som det pågældende link førte hen til, og ikke ejeren af det værktøj, hvorfra der blev linket til indholdet. Tredjepartshjemmesider, som kan tilgås via eksterne links, vil muligvis ikke være tilgængelige uden begrænsninger. Der gøres endvidere opmærksom på, at links til denne applikation ikke danner grundlag for reciprocitet.

3.Ophavsret and varemærkerettigheder

Udbyderen har i forhold til samtlige IT-værktøjer i AskREACH gjort sit yderste for at (a) overholde ophavsretlige begrænsninger, for så vidt angår grafik, lyd, video og tekst, (b) anvende grafik, lyd, video og tekst, som er udarbejdet af Den Tyske Miljøstyrelse (UBA) eller AskREACH selv, (c) anvende grafik, lyd, video og tekst, som ikke kræver licens. Alle anvendte ophavsretligt beskyttede mærker og varemærker er beskyttet i medfør af gældende lov om ophavsret i henhold til de behørigt registrerede ejeres immaterielle rettigheder. Hvis registrerede varemærker er nævnt i appen, skal det ikke tolkes således, at disse varemærker ikke er beskyttet af tredjemandsrettigheder.

Ophavsretten til offentliggjorte elementer, som udbyderen eller AskREACH selv har udviklet, ligger alene hos udbyderen eller AskREACH og de medarbejdere, der arbejder med IT-værktøjerne. Medmindre andet er angivet, er elementer, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som er udarbejdet af udbyderen eller AskREACH selv, omfattet af en international Creative Commons-licens 4.0 (ikke-kommerciel brug, ingen redigering -(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).  

4.Ansvarsfraskrivelsens juridiske gyldighed

 

Denne ansvarsfraskrivelse udgør en del af smartphone-app og web app i AskREACH. I det omfang en bestemmelse i nærværende ansvarsfraskrivelse er eller bliver juridisk ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser fortsat have fuld retsgyldighed.

5.Databeskyttelse
5.1. De ansvarliges navn og adresse

Den Tyske Miljøstyrelse (UBA), repræsenteret af sin præsident, er ansvarlig i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelses (GDPR) og den relevante lov på nationalt niveau, hvilket i Danmark er Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

German Environment Agency

Präsidialbereich / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Wörlitzer Platz 1

06844 Dessau-Rosslau, Germany

Phone: +49-340-2103-2416

E-mail: buergerservice@uba.de

www.umweltbundesamt.de

5.2. Den dataansvarliges navn og adresse

Den dataansvarlige hos UBA står til rådighed for at svare på dine spørgsmål og informere om emnet databeskyttelse. Den pågældende person kan også kontaktes med henblik på håndhævelse af dine rettigheder som berørt part. Dog skal forespørgsler på andre sprog end tysk eller engelsk videresendes til den relevante regionale app administrator med henblik på oversættelse. Når de er blevet oversat, sender de regionale app administratorer dem videre til den dataansvarlige:

Mr. Udo Langhoff

German Environment Agency

Wörlitzer Platz 1

06844 Dessau-Rosslau, Germany

Phone: +49-30-8903-5141

E-mail: udo.langhoff@uba.de

I Danmark er Forbrugerådet Tænk Kemi og Miljøstyrelsen partnere i AskREACH projektet og regionale administratorer af appen og databasen. Forbrugerrådet Tænk Kemi kan kontaktes på kemi@fbr.dk og Miljøstyrelsen kan kontaktes på tjekkemien@mst.dk.

5.3. Generelle oplysninger om databehandling

Følgende forklaringer gælder for appen, som er udviklet i projektet LIFE AskREACH. Den Tyske Miljøstyrelse (UBA) er dataansvarlig for AskREACH-databasen og -systemet samt for smartphone app appen og web app appen. AskREACH-projektpartneren Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST, https://www.list.lu) er ansvarlig for den tekniske drift af appen. Serveren hostes eksternt af IBM i Belgien (sprl / bvba https://www.ibm.com/contact/be/en/?lnk=flg-cont-be-en).

Behandling af personoplysninger

Vi behandler udelukkende personoplysninger om brugere af vores IT-værktøjer, hvis det er nødvendigt for at levere funktionelle værktøjer samt indhold og tjenester (fx tilvejebringelse af oplysninger om særligt problematiske stoffer fra leverandører af forbrugsartikler). Dine personoplysninger behandles kun med dit samtykke. Der gælder en undtagelse i de tilfælde, hvor der af reelle grunde ikke kan indhentes forudgående samtykke, og hvor loven tillader behandling af data.

Medmindre andet er angivet i denne databeskyttelseserklæring i forhold til enkeltstående tilfælde, vil dine oplysninger ikke blive videregivet til tredjemand. Dine oplysninger vil ikke blive behandlet eller anvendt med henblik på rådgivning, annoncering eller markedsanalyse. De centrale administratorer hos Den Tyske Miljøstyrelse (UBA), de tekniske administratorer hos Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) og regionale administratorer kan som led i deres helpdesk-aktiviteter se de opbevarede data. De tekniske administratorer har også adgang til oplysningerne, for at kunne forhindre eventuelle angreb, hvis det bliver nødvendigt. Der er indgået aftaler om databeskyttelse i overensstemmelse med GDPR art. 28 mellem UBA og LIST, mellem UBA og de regionale administratorer og mellem LIST og den eksterne host.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Den registreredes samtykke i henhold til artikel 6(1)(a) i EUs generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen) udgør retsgrundlaget for behandling af personoplysninger.

Al behandling af personoplysninger er bundet til det samtykke du giver i appen.

Sletning af oplysninger og opbevaringstid

Personoplysningerne slettes eller blokeres, så snart formålet med opbevaring af oplysningerne ikke længere er til stede. 

Oplysningerne kan endvidere opbevares, hvis europæiske eller nationale lovgivere har givet mulighed for dette gennem EU-regler, love eller andre bestemmelser, som den ansvarlige er underlagt. Oplysningerne vil desuden blive blokeret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat i førnævnte standarder, udløber.

5.4. Levering af appen

Vores smartphone app kan downloades fra Googles og Apples app stores.

Hvis brugere downloader appen fra en app store, er de underlagt iTunes eller GooglePlays databeskyttelsesregler. Vi gør hermed udtrykkeligt brugerne opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på hverken brugsbetingelserne eller på ejerne af de forskellige app stores. Vi kan ikke gøres ansvarlig for handlinger udført af ejeren af en app store eller en tredjemand.

5.5. Brug af appen

Omfang af databehandlingen

Du tilgår web appen via vores hjemmeside eller den regionale administrators hjemmeside. Vi registrerer, at du har downloadet appen og indsamler statistik. Derefter foregår al kommunikation i web appen mellem brugerens browser og AskREACH-serveren. Hver gang din computer tilgår AskREACH-serveren, indsamler vores system automatisk data og oplysninger.

Hver gang du tilgår AskREACH-serveren med din smartphone, indsamler vores system også automatisk data og oplysninger, inklusiv brugerens IP adresse eller enhedens id.

Oplysninger opbevares i systemets logfiler. IP-adresser og enheds-id'er kan identificeres i registrene med henblik på at forhindre angreb og indsamle statistik om geografisk placering. IP-adresser/enheds-id'er bruges også til at begrænse adgangen til appen/databasen efter behov og forhindre denial of service-angreb (DOS) og andre trusler. 

Du indtaster selv navn og e-mailadressenår du sender en forespørgsel til leverandøren af en artikel. Disse oplysningerne gemt på serveren så længe, som det er nødvendigt for at udføre de ønskede handlinger i appen. I smartphone-appen bliver dit navn og bopælsland og din e-mailadresse gemt på din smartphone. Hvis du bruger web appen, bliver oplysningerne ikke gemt, så her skal du indtaste dem igen, hver gang du sender en forespørgsel.

Sikkerhedskopier af serveren opdeles i forskellige kategorier for overvågning og kontrol. Hvis sikkerhedskopierne indeholder personoplysninger, skal dette dokumenteres. Hvis det er nødvendigt at genskabe sikkerhedskopierne, bliver hver enkel bruger af systemet underrettet. Sikkerhedskopier gemmes i krypteret form.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for midlertidig opbevaring af data og logfiler findes i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a).

Formålet med databehandlingen

Logfiler opbevares i systemet for at sikre systemets funktionalitet. Derudover bruger vi oplysningerne til at optimere AskREACH-værktøjerne og sørge for, at vores IT-systemer er sikre. Data analyseres statistisk i anonym form for at dokumentere, at IT-værktøjerne i AskREACH fungerer efter hensigten. Systemets midlertidige opbevaring af IP-adresser er nødvendig for at serverinformationen kan sendes til brugerens computer/enhed. Til det formål skal brugerens IP-adresse opbevares under hele den igangværende session. Oplysningerne bruges ikke med henblik på markedsføring, og en direkte henvisning til IP-nummeret fra logfilen til din person er ikke mulig og er udelukket. 

Du indtaster selv navn og e-mailadresse i appen, og du kan til enhver tid ændre eller slette disse oplysninger.

Hvis du sender en forespørgsel til en virksomhed, kan virksomheden kun se det navn, du har indtastet, samt dit bopælsland. Virksomheden skal kunne se dit navn for at være sikker på, at en virkelig person har sendt forespørgslen. Bopælsland angives, så virksomheden kan svare tilbage på det relevante sprog.

Alle personoplysninger på AskREACH-serveren er synlige for administratorerne af AskREACH i forbindelse med forespørgsler fra forbrugere eller leverandører, således at administratorerne kan administrere deres helpdesk-opgaver.

Teknisk administrator: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Global administrator (operatør): Den tyske miljøstyrelse Umweltbundesamt (UBA)
Regionale administratorer i Danmark: Forbrugerrådet TÆNK Kemi og Miljøstyrelsen

Opbevaringsperiodens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen. Dit navn og din e-mailadresse opbevares kun i forbindelse med forespørgsler og maksimalt i en periode på 60 dage (buffertid for potentielle forespørgsler). Oplysningerne pseudonymiseres i systemet og bruges kun anonymt til statistik. 

Hvis personoplysninger (identifikatorer såsom IP-adresser og unikke enheds-id'er) gemmes i logfiler, slettes de efter højst to uger. Opbevaring i længere tid er mulig i tilfælde af ondsindede handlinger og for at forhindre adgang fremadrettet. I så fald bliver brugernes IP-adresser (i det omfang formålet tillader det) slettet eller gjort uidentificerbare, så det ikke længere er muligt for den pågældende kunde at få adgang.

Mulighed for indsigelse og fjernelse, tilbagekaldelse af samtykke

Indsamling af data med henblik på tilvejebringelse af IT-værktøjerne og opbevaring af data i logfiler er helt afgørende for driften af IT-værktøjerne.

Dit navn og din e-mailadresse gemmes kun midlertidigt i systemet. Begge dele kan slettet eller fjernes, hvis du anmoder om det.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Lovligheden af den behandling, der er sket på baggrund af dit samtykke frem til tidspunktet for din tilbagekaldelse, berøres ikke heraf. Når du har tilbagekaldt dit samtykke, kan du ikke længere bruge appen.

6.Overførsel af data til tredjelande (uden for EU)

Forespørgsler kan sendes til enhver virksomhed uden for EU. Med hensyn til de fleste lande uden for EU har EU-kommissionen ikke truffet beslutning om tilstrækkelig sikkerhed i henhold til art. 45 GDPR. Derfor er databehandling kun mulig med samtykke fra de berørte personer. Sådanne dataoverførsler uden tilstrækkelig sikkerhed og passende garantier indebærer risici. De forespørgsler, som du sender til leverandører i disse lande, vil indeholde dit navn og dit opholdsland, men ingen andre personoplysninger. De fleste lande uden for EU har ikke en lovgivning tilsvarende EU's kemikalielovgivning. Virksomheder i disse lande er derfor ikke forpligtet til at svare på forespørgsler om kemi fra forbrugere.

7.Push-notifikationer (kun smartphone app)

 

Hvis en bruger af smartphone-appen accepterer at modtage push-notifikationer fra AskREACH-systemet, bliver brugerens enheds-id gemt i systemet, og vedkommende bliver underlagt databeskyttelsesreglerne for Apple Push Notifications eller Google Firebase.

8.Forbrugerundersøgelser

 

En gang årligt i 2020, 2021 og 2022 vil alle aktive brugere af smartphone appen på det pågældende tidspunkt modtage en anmodning gennem appen om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Der indgår ingen personoplysninger.

 

Forbrugere, som accepterer at deltage i undersøgelsen, bliver ledt videre til et spørgeskema udarbejdet i webværktøjet LimeSurvey, der er hosted på en ekstern hjemmeside hos AskREACHs projektpartner sofia (University of Applied Sciences Darmstadt, Society for Institutional Analysis). Undersøgelsen er underlagt LimeSurveys privatlivsbetingelser (https://www.limesurvey.org/policies/privacy-policy).

 

De forbrugere, der ønsker at uddybe deres feedback, bliver bedt om at skrive deres e-mailadresse i spørgeskemaet. Ved hjælpe af disse e-mailadresser kan Miljøstyrelsen eller Forbrugerådet Tænk Kemi spørge den enkelte forbruger, om vedkommende ønsker at deltage i yderligere interviews. Alle undersøgelser behandles anonymt. Miljøstyrelsen og Forbrugerådet Tænk Kemi behandler de personoplysninger, der modtages under denne aktivitet, som beskrevet i Afsnit 10.

9.Nyhedsbrev

Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hvis du i appen klikker ja til at modtage UBAs eller Forbrugerrådet TÆNKS gratis nyhedsbreve, bliver du sendt videre til disse hjemmesider, hvor du kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve og lign. i privatlivspolitikken på de respektive hjemmesider.

10.Kontakt via e-mail

Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Du kan sende spørgsmål om appen eller om svar, du har modtaget fra leverandører, pr. e-mail til UBA (på tysk eller engelsk) eller til den regionale administrator. Vi vil i så fald gemme dine personoplysninger, som sendes i e-mailen.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand (ud over den generelle, tekniske eller regionale administrator) uden særskilt samtykke fra dig. Dit samtykke gemmes som beskrevet i afsnit 5.3. Vi, samt den tekniske og regionale administrator, bruger udelukkende oplysningerne som led i vores korrespondance med dig, og derefter bliver de slettet eller anonymiseret. Hvis den regionale administrator er bundet af national administrativ lovgivning til at gemme korrespondancen i en længere periode, bliver denne dataansvarlig for disse oplysninger.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger, som sendes i forbindelse med en e-mail, findes i databeskyttelsesforordnings art. 6(1)(f).

Formålet med databehandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at svare på din henvendelse.

Opbevaringsperiodens varighed

Dine forespørgsler og svar i elektronisk format hos den regionale administrator gemmes i henhold til bestemmelserne i GDPR: personoplysninger skal ikke opbevares længere end det er nødvendigt at opbevare oplysningerne ud fra det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Opbevaringstiden afgøres imidlertid af den regionale administrator fra sag til sag under hensyntagen til formålet med behandlingen og supplerende national lovgivning. Miljøstyrelsen er bundet af national administrativ lovgivning til at gemme korrespondance i en længere periode. Derfor bliver de dataansvarlige for disse oplysninger.

Mulighed for indsigelse og fjernelse

Du har mulighed for når som helst at gøre indsigelse til behandlingen af personoplysninger, som du har sendt pr. e-mail. Det gør du ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (på tysk eller engelsk) eller den regionale administrator. I så fald kan e-mailkorrespondancen ikke fortsætte. Alle personoplysninger, der opbevares i forbindelse med din henvendelse, bliver slettet.

Yderligere information om kommunikation via e-mail

E-mails kan blive opsnappet og læst af uvedkommende internetbrugere. Hvis vi eller den regionale administrator modtager en e-mail fra dig, antager vi, at vi gerne må svare dig pr. e-mail til den samme e-mailadresse.

Udvis varsomhed overfor mistænkelige e-mails: Svindlere prøver hele tiden at installere malware på fremmede computere ved hjælp af vedhæftede filer eller links i e-mails. Du skal aldrig have tillid til e-mails med sensationspræget tekst i emnefeltet, mistænkeligt indhold eller tvivlsom oprindelse- de skal slettes med det samme. Som udgangspunkt sender vi og den regionale administrator aldrig vedhæftede filer med ekstensionen ".exe″ eller ".com″. Du bør ikke åbne sådanne filer, og du bedes kontakte os eller den regionale administrator, hvis du modtager en sådan e-mail. Vi eller den regionale administrator vil aldrig bede dig om at videregive følsomme oplysninger via e-mail eller over telefonen.

11.Dine rettigheder

I forbindelse med behandling af dine personoplysninger bliver du berørt efter EUs generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen (GDPR)), og dine rettigheder over for den ansvarlige er som anført nedenfor. Kontakt os venligst for nærmere oplysninger (se ovenfor).

Ret til oplysninger

Du kan bede den ansvarlige om en bekræftelse på, at vi behandler personoplysninger, som vedrører dig. 

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om dig bliver overført til et tredjeland eller en international organisation. Du kan her anmode om oplysninger om de fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46 i forbindelse med overførslen.

Retten til oplysninger kan begrænses, hvis den forventes at gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opnåelsen af forskningsmæssige eller statistiske formål, og begrænsningen således er nødvendig for at kunne opfylde forskningsmæssige eller statistiske formål.

Ret til berigtigelse  

Du har i forhold til den dataansvarlige ret til at få berigtiget og/eller fuldstændiggjort personoplysninger om dig, hvis oplysningerne om dig er forkerte eller mangelfulde. Den dataansvarlige skal foretage rettelsen uden ophold.

Retten til berigtigelse kan begrænses, hvis den forventes at gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opnåelse af de forskningsmæssige eller statistiske formål, og begrænsningen således er nødvendig for at kunne opfylde de forskningsmæssige eller statistiske formål.

Ret til begrænsning af behandling

Du kan anmode om, at behandlingen af personoplysninger om dig bliver begrænset, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

Du bestrider rigtigheden af personoplysninger om dig i en periode, indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte
Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af personoplysningerne begrænses
Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 21(1) og det er endnu ikke afgjort, om den ansvarliges legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er begrænset, må behandlingen af oplysningerne, bortset fra opbevaring, kun ske med dit samtykke eller med henblik på, at rettigheder kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte andre fysiske eller juridiske personers rettigheder, eller af hensyn til EU eller et medlemslands vigtige samfundsinteresser.

Hvis der er opnået begrænsning af databehandlingen i medfør af ovenstående forhold, underrettes du af den ansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

Retten til begrænset behandling kan begrænses, hvis den forventes at gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opnåelse af de forskningsmæssige eller statistiske formål, og begrænsningen således er nødvendig for at kunne opfylde de forskningsmæssige eller statistiske formål.

Fortrydelsesret

a) Pligt til at slette

Du kan anmode den dataansvarlige om at slette personoplysninger, som vedrører dig, og den dataansvarlige har pligt til at slette disse oplysninger uden ophold, hvis et af nedenstående forhold gør sig gældende:

Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til det formål, de er blevet indsamlet eller på anden vis behandlet.
Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) eller art. 9(2)(a), tilbage, og der foreligger ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens art.21(1) og der foreligger ikke nogen legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af art. 21(2). 
Personoplysningerne om dig er blevet behandlet ulovligt. 
Det er nødvendigt at slette personoplysningerne for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt. 
Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i databeskyttelsesforordningens art. 8(1).

b) Oplysninger til tredjemand

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysninger om dig og er forpligtet til at slette disse i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17(1), skal den dataansvarlige træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, for at underrette de databehandlere, der behandler personoplysningerne, om, at du som den registrerede har anmodet om at få slettet alle links til, kopier af eller gengivelser af disse personoplysninger. 

c) Undtagelser

Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse i det omfang behandlingen er nødvendig:

For at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
For at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
Af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(h) og (i), samt art. 9(3)
Til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 89(1) i det omfang den ret, der er omhandlet i litra a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af formålet med denne behandling, eller
For, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til oplysninger

Hvis du har udnyttet din ret til at få dine personoplysninger rettet, slettet eller begrænset behandlingen af dem, har den dataansvarlige pligt til at underrette hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om denne rettelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

Den ansvarlige skal oplyse dig om disse modtagere, hvis du anmoder om det.

Ret til dataoverførsel

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til den ansvarlige. Du har endvidere ret til at videregive disse oplysninger til en anden ansvarlig person uden hindring fra den ansvarlige person, som personoplysningerne er blevet givet til, forudsat at

Behandlingen er baseret på samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a), eller art. 9(2)(a), eller på en kontrakt, jf. art. 6(1)(b), og
Behandlingen foretages automatisk.

Når du udnytter denne ret, har du også ret til at anmode om at få overført personoplysninger om dig direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Dette må ikke berøre andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

Retten til dataoverførsel finder ikke anvendelse på behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Ret til indsigelse

Du har af grunde, der vedrører din særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f). 

Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne om dig, medmindre der kan påvises ufravigelige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse i forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på forskningsmæssige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 89(1), har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig af grunde, der vedrører din særlige situation.

Retten til indsigelse kan begrænses, hvis den forventes at gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre indfrielse af de forskningsmæssige eller statistiske formål, og begrænsningen således er nødvendig for at kunne opfylde de forskningsmæssige eller statistiske formål.

Ret til at tilbagekalde samtykkeerklæring vedrørende databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring vedrørende databeskyttelse. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er sket på baggrund af dit samtykke før tilbagekaldelsen.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i det medlemsland, hvor du har din bopæl eller dit arbejdssted, eller hvor du har mistanke om, at en overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig overtræder databeskyttelsesforordningen. 

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 78.

Den ansvarlige tilsynsmyndighed i Tyskland i henhold til databeskyttelsesforordningen er Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information).  

Den ansvarlige tilsynsmyndighed i Danmark i henhold til databeskyttelsesforordningen er ”Datatilsynet” (https://www.datatilsynet.dk/).

12.Deling af appen på sociale netværk

 

Appen kan deles på de sociale netværk. Vi opfordrer til, at du anbefaler vores app til andre gennem disse platforme. Vi har dog ikke nogen indflydelse på hverken betingelserne for brugen eller på ejerne af sådanne tjenester. Selvom vi udviser stor omhu i vores behandling af personoplysninger på disse platforme, kan vi ikke gøres ansvarlige for handlinger udført af ejeren af et socialt netværk eller en tredjemand.