Brugsbetingelser for Tjek Kemien

Brugsbetingelser for Tjek Kemien smartphone app

Nærværende brugsbetingelser gælder for smartphone appen Tjek Kemien, som er tilgængelig i Danmark. Appen er udviklet i EU projektet LIFE AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) og udbydes af Den Tyske Miljøstyrelse (Umweltbundesamt; UBA). UBA benævnes i det følgende som udbyderen, vi, vores og os. Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk Kemi er partnere i AskREACH projektet og regionale administratorer i Danmark.

Børn under 13 år må ikke benytte tjenesterne eller give personlige oplysninger om sig selv. Forældre eller værger må ikke på vegne af børn under 13 år acceptere nærværende betingelser eller tilmelde sig tjenesterne.

Vores brugsbetingelser og privatlivspolitik er bindende. Ved brug af appen accepterer du brugsbetingelserne. Hvis der sker ændringer i bestemmelserne, vil du blive underrettet derom. Hvis du vælger ikke at acceptere de nye bestemmelser, kan du ikke længere benytte dig af tjenesterne.

Du kan benytte vores app til at få oplysninger om særligt problematiske stoffer (såkaldte kandidatlistestoffer) i forbrugerprodukter. Du kan finde definitionen af særligt problematiske stoffer, forbrugerens ret til oplysninger om disse stoffer og omfanget af denne ret i appens FAQ.

Det er gratis at benytte Tjek Kemien. Virksomhedens adresse indhentes og forespørgsler afsendes via internettet. Den nødvendige mængde data (kB) afhænger af antallet af billeder, som brugeren vedhæfter. Vær opmærksom på, at der kan være omkostninger til internetforbindelse forbundet med online forespørgsler. Du kan få oplysninger om særligt problematiske stoffer på forskellige måder: 

  1. Omgående via den Europæiske database, som er forbundet til appen (forudsat at produktleverandøren i forvejen har indtastet oplysningerne i databasen).
  2. Ved at sende en forespørgsel som videresendes til produktleverandøren og modtage dennes svar.

I begge tilfælde skal du acceptere brugsbetingelserne. Hvis du sender en foresørgsel som videresendes til den produktansvarlige, skal du også indtaste navn, e-mailadresse og bopælsland. Kun oplysninger om dit navn og bopælsland videresendes til produktleverandøren.

Hvis du har spørgsmål, bemærkninger eller forbehold i forhold til nærværende brugsbetingelser eller vores tjenester, bedes du kontakte UBA på scan4chem@uba.de (på tysk eller engelsk) eller den regionale app administrator i Danmark: Forbrugerrådet Tænk Kemi på kemi@fbr.dk.

1.Hvad bør du overveje, når du uploader oplysninger til tjenesterne?

Hvis et produkt ikke allerede er i databasen, kan du indtaste produktnavnet og varemærket samt uploade et foto af produktet til databasen i forbindelse med oprettelsen af en forespørgsel. Disse oplysninger markeres derefter som "crowdsourcing information" og vises til andre brugere af appen, så de kan identificere de produkter, de lige har scannet. Du kan også indtaste en e-mailadresse på en produktleverandør, hvis der ikke allerede er en e-mailadresse på vores adresseliste. E-mailadresserne kontrolleres, og hvis de er korrekte og ikke personlige, kommer de med på vores adresseliste, så andre brugere af appen kan vælge den relevante e-mailadresse til deres forespørgsler. Du kan også tilføje en personlig kommentar til den forespørgsel, som du sender til produktleverandøren.

Du accepterer, at du ikke indtaster eller uploader indhold eller brugerbidrag, der overtræder gældende lovgivning, herunder andres rettigheder. Indhold/bidrag og kommentarer må ikke være skadeligt, svigagtigt, vildledende, truende, chikanerende, injurierende, uanstændigt eller på anden måde stødende. Billeder må udelukkende vise det pågældende forbrugerprodukt, og de må ikke vise personer, nummerplader eller genstande, der viser, hvilken butik billedet var taget i eller lignende. Der må ikke bruges ophavsretligt beskyttede billeder. Ved overtrædelse af ovennævnte vil du miste din ret til at benytte eller have adgang til tjenesterne.

Udbyderen har til enhver tid ret til at anvende, redigere og bruge indholdet og videresende det til tredjemand. Det omfatter retten til gengivelse, retten til distribution og retten til offentlig gengivelse, herunder særligt retten til aktindsigt. Brugeren giver afkald på ophavsretten. Denne bestemmelse påvirker ikke brugerens ret til at give tredjemand ret til indhold i henhold til visse licensmodeller.

Endelig tillader du, at vi, når vi foretager de nødvendige tekniske foranstaltninger for at kunne levere tjenester til vores brugere (herunder dig), kan være nødsaget til at foretage ændringer i dine brugerindlæg for at kunne tilpasse dem de tekniske krav, der er til tilslutning til netværk, enheder, tjenester eller medier.

Vi forbeholder os også retten til enhver tid og uden foregående notifikation, at fjerne indhold fra tjenesterne på et hvilket som helst grundlag efter eget skøn (herunder, men ikke begrænset til, hvis nogen påstår, at det indhold, du har bidraget med overtræder nærværende betingelser).

2.Yderligere forpligtelser for brugeren

Brugeren skal afholde sig fra enhver handling, der kan forringe og/eller overbelaste driften af tjenesterne eller deres tekniske infrastruktur.

Hvis brugen af tjenesterne eller deres funktionalitet afbrydes, skal brugeren straks underrette udbyderen eller den regionale administrator derom. Det samme gælder, hvis brugeren får kendskab til indhold offentliggjort af tredjemand, der tydeligvis er i strid med gældende lovgivning eller krænker en tredjemands rettigheder.

3.Hvem har ansvaret for oplysninger, der uploades/sendes af appens bruger eller produktleverandøren?

Den person, hvorfra indholdet stammer, har alene ansvar for de oplysninger og det indhold, der af produktleverandører eller brugere af appen offentliggøres eller sendes gennem tjenesterne. Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af oplysninger givet af produktleverandører. Udtalelser fra leverandører, som gives i svar på forespørgsler, afspejler ikke nødvendigvis vores holdninger.

Du tilgår alle oplysninger og indhold på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne eller indholdet, eller for eventuelle skader eller tab, som du måtte lide i forbindelse hermed. Vi kan ikke garantere identiteten på alle appens brugere og produktleverandører, som du interagerer med, når du benytter tjenesterne, og vi er ikke ansvarlige for, hvilke brugere, der får adgang til tjenesterne.

4.Brug af personoplysninger offentliggjort i vores IT-værktøjer 

Misbrug af kontaktoplysninger eller lignende oplysninger, som vi har offentliggjort, fx postadresser, telefon- og faxnumre samt e-mailadresser, er ikke tilladt. Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at retsforfølge afsendere af såkaldte spam-mails, såfremt dette forbud ikke overholdes. 

5.Hvad sker der, hvis du ikke længere ønsker at benytte tjenesterne?

Du kan til enhver tid slette appen på din smartphone og andre enheder. Vi beder dig læse vores databeskyttelses politik og ovenstående information om retten til brug af dine uploadede data, for flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du stopper med at benytte vores tjenester. Vi kan også permanent eller midlertidigt ophæve din adgang til at benytte vores tjenester af en hvilken som helst årsag efter eget skøn, herunder overtrædelse af nærværende betingelser. Vi har eneret til at afgøre, om du overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser.

6.Ansvar

Udbyderen kan ikke garantere for appens tilgængelighed, driftssikkerhed, funktionalitet eller egnethed i forhold dit brug.

Erstatning på grund af misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser er dog begrænset til aftaletypiske, forudsigelige skader, såfremt der ikke foreligger forsætlig eller grov uagtsomhed.

7.Regres

Hvis din brug af appen skader tredjepart, holder du udbyderen og dennes medarbejdere eller agenter skadesløse i forbindelse med alle erstatningskrav, der måtte rejses af tredjemand. Dette betyder, at hvis du som app-bruger skader en tredjepart, og denne tredjepart rejser et erstatningskrav, skal du betale erstatningen til tredjeparten. Hvis den skadelidte tredjepart rejser et erstatningskrav mod udbyderen, og vi og vores medarbejdere eller agenter afholder omkostningerne, skal app-brugeren godtgøre disse omkostninger. Godtgørelsesberettigede omkostninger omfatter også omkostninger til rimelig juridisk bistand.

For eksempel: App-brugeren benytter et ophavsretligt beskyttet billede uden brugsret i stedet for et selvfotograferet billede i forbindelse med oprettelsen af en forespørgsel. Hvis ejeren af ​​ophavsretten til billedet rejser et erstatningskrav for denne krænkelse af ophavsret, skal app-brugeren betale erstatning for overtrædelsen og holde udbyderen og dennes medarbejdere eller agenter skadesløse.

8.Delbarhedsklausul

Hvis en af ovenstående bestemmelser er eller bliver ugyldig, påvirkes gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke.