Brugsbetingelser for Tjek Kemien

Brugsbetingelser for Tjekkemiens (AskREACH) Database inkl. Supplier Frontend

Nærværende brugsbetingelser gælder for Tjekkemiens (AskREACH) Supplier Frontend (SFE) og database udbudt af Den Tyske Miljøstyrelse, UBA, (Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau, Germany), i det følgende betegnet udbyderen, vi, vores eller os. SFE, databasen og den nødvendige forretningslogik betegnes i det følgende tjenester. De er udviklet i LIFE AskREACH projektet (LIFE 16 GIE/DE/000738).

Det er alene leverandører af forbrugerprodukter fra EU, EU kandidatlande, “potentielle kandidatlande”, EØS og EFTA, (leverandører) i det følgende kaldet databasebrugere, dig eller din, der må bruge tjenesterne og tilvejebringe information om særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) i de produkter, de leverer. Derudover kan en konsulent, der repræsenterer sådanne virksomheder, tillige registrere dem.

Disse tjenester tilvejebringes uden beregning.

Brugsbetingelserne er en bindende. Du skal læse og acceptere disse betingelser før du benytter tjenesterne. Brugsbetingelserne består af nedenstående bestemmelser samt de, der fremgår af Ansvarsfraskrivelse og databeskyttelseserklæring for virksomheder, der bruger Tjekkemiens (AskREACH) system til at efterleve deres informationspligt vedr. SVHC-stoffer. Hvis nogen af bestemmelserne ændres informeres du herom. Ønsker du fortsat at benytte tjenesterne efter en sådan ændring, skal du acceptere de nye bestemmelser. Såfremt du ikke accepterer de nye bestemmelser, vil du ikke længere kunne benytte tjenesterne.

Udbyderen gør sit yderste inden for rammerne af, hvad udbyderen har indflydelse på, for at sikre gnidningsfri drift af tjenesterne. Udbyderen har ret til at begrænse adgangen til tjenesterne helt eller delvist, midlertidigt eller permanent på grund af vedligeholdelse, kapacitetskrav eller andre hændelser, som udbyderen ikke har indflydelse på.

Har du spørgsmål, kommentarer eller forbehold med hensyn til nærværende brugsbetingelser eller vores tjenester, kontakt da venligst den regionale administrator i Danmark, Miljøstyrelsen (MST), på tjekkemien@mst.dk.

 

Bemærk, at udbyderen og den regionale administrator er uafhængige af leverandøren.

 

1. Tjenesternes hovedfunktioner

Du kan benytte vores tjenester til at informere om indholdet af SVHC-stoffer i de forbrugerprodukter du leverer. For mere information om definitionen af SVHC-stoffer, forbrugerens ret til information og omfanget af denne ret, se ofte stillede spørgsmål (FAQ) i SFE.

Du kan besvare forbrugeres anmodninger om information vedr. indholdet af SVHC-stoffer i de forbrugerprodukter, du leverer (anmodninger), som du modtager via vores tjenester, på følgende tre måder:

1. Upload information om SVHC-stoffer til databasen

Indtaster du information om indholdet af SVHC-stoffer i dine forbrugerprodukter (inkl. emballage) i databasen, kan forbrugerne tilgå informationen direkte der. Så længe den indtastede information er i overensstemmelse med den seneste REACH kandidatliste (https://echa.europa.eu/candidate-list-table), vil du ikke modtage anmodninger via vores systemer.

 

2. Besvar pr. e-mail

Besvarer du en anmodning pr. e-mail, vil de oplysninger, du giver i din besvarelse, blive transmitteret. AskREACHs server videresender e-mailen til forbrugeren og lagrer det i krypteret form i systemet til tekniske formål.

 

3. Direkte kontakt

Foretrækker du at sende dit svar direkte til forbrugeren, kan du besvare vedkommendes anmodning med en e-mail, hvori du beder forbrugeren kontakte dig direkte. Systemet videresender dette til forbrugeren.

Efter 30 dage modtager du en påmindelse fra systemet, såfremt du endnu ikke har besvaret anmodningen. Efter 45 dage kan forbrugeren igen sende dig en anmodning.

Vi sender dig elektroniske mails inden for tjenesternes rammer. Anmodninger sendes til den e-mailadresse, du angiver hertil. Denne e-mailadresse er synlig i smartphone- såvel som web app’en. Andre e-mails sendes til dig som kontaktperson for din virksomhed (e.g. påmindelse om at opdatere dine informationer om SVHC-stoffer i forbindelse med, at REACH kandidatlisten opdateres).

 

2. Samtykke og registrering

Hvis du besvarer en anmodning via vores system eller uploader information til vores database skal du samtykke i brugsbetingelserne og databeskyttelseserklæringen. Ønsker du at uploade information til databasen, skal du registrere dig med din virksomheds navn, postadresse og en generisk e-mailadresse (til modtagelse af anmodninger) såvel som en e-mailadresse på en relevant kontaktperson for virksomheden. Vores regionale administratorer vil efterfølgende verificere disse oplysninger og du skal godkende din e-mailadresse. Når du registrerer din virksomhed i vores system skal du vælge et brugernavn og et kodeord.

Du kan altid kontakte din regionale administrator, MST, med henblik på at angive en e-mailadresse, som din virksomhed ønsker anmodninger sendt til, uafhængigt af en eventuel registrering i systemet. Generiske e-mailadresser er at foretrække.

Du stiller garanti for, at de informationer, du angiver om dig selv i din registrering er korrekte, komplette og opdaterede. Du må ikke ved angivelse af ID opgive et navn, som du ikke er berettiget til at bruge eller navnet på en anden person med intentionen om at foregive at være vedkommende.

Du forsikrer og garanterer, at du er myndig.

Du bruger alene tjenesterne til fordel for din virksomhed – eller, såfremt du er konsulent – alene på vegne af din klient og ikke på vegne af eller til fordel for nogen anden tredjepart og ikke på en måde, der er i strid med nogen lov, som gælder for dig. Er din brug af tjenesterne forbudt ved lov, må du ikke benytte dig af dem. Vi påtager os intet ansvar for din brug af tjenesterne som måtte være i modstrid med gældende ret.

Du deler ikke din konto eller dit kodeord med nogen og skal beskytte din kontos og dit kodeords sikkerhed. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der associeres med din konto.

 

3. Procedure for verificering/validering

Efter din registrering i systemet som leverandør, foretager den regionale administrator i dit land, MST, verificering. Virksomheder skal bekræfte deres ønske om at registrere sig pr. e-mail eller postbrev. Verificeringen dokumenteres til fremtidig reference.

 

Når leverandører gør krav på deres GCP’ere og/eller GTIN stregkodeserier, valideres disse ved sammenligning med data fra GS1 GEPIR databasen. Dette gøres så vidt muligt automatisk. Andre tilfælde behandles af den regionale administrator, MST.

Herudover verificerer den regionale administrator, MST, e-mailadresser, der er foreslået af appbrugere eller leverandører som inkluderes i systemets interne liste af e-mailadresser. Personaliserede e-mailadresser inkluderes så vidt muligt ikke i denne liste.

 

4. Hvad bør du overveje, når du uploader oplysninger til tjenesterne?

Vi bruger normalt GTIN-stregkoder til at identificere forbrugerprodukter. Dog kan proprietære stregkoder også inkluderes. Hvis du vil inkludere dit proprietære stregkodesystem, bedes du kontakte den regionale administrator i dit land, MST.

Når du registrerer dig i vores tjenester skal du angive om du er stregkodeejer, forhandler, begge dele eller ingen af delene. Som stregkodeejer skal du angive dine GCP’ere og/eller stregkodeserier, ellers accepterer systemet dig ikke som stregkodeejer. Hvis du er grossist eller distributør, er du hverken stregkodeejer eller forhandler i systemets forstand.

Vi tillader forbrugere at uploade visse informationer om produkter (navn, mærke/virksomhed og et billede af produktet). Denne information markeres som crowdsourced og erstattes så snart leverandøren uploader sin egen information for det samme produkt. Vi er ikke ansvarlige for fejl eller mangler i den information eller det indhold, der er crowdsourced, eller for eventuelle skader eller tab, du måtte lide i forbindelse med dette.

Den information, du uploader i systemet, vedr. SVHC-stoffer i dine produkter, vises til alle appbrugere, som anmoder herom via systemet. Det fremgår altid klart og tydeligt, at informationen stammer fra din virksomhed og, at din virksomhed bærer det fulde ansvar for dets korrekthed. Virksomhedsspecifik information om SVHC-stoffer kan tilgås af den tekniske administrator, LIST, (Luxembourg Institute of Science and Technology, rue du Brill 41, L-4422 Belvaux Luxemborg) og den globale administrator, UBA.

Information om indholdet af SVHC-stoffer i et givent produkt kan uploades af flere forhandlere, grossister eller distributører. Dét efterlader muligheden for, at databasen indeholder modstridende information.

De regionale administratorer får adgang til dine kontaktinformationer, GCP’ere/stregkodeserier samt information om din adfærd i forhold til besvarelse af anmodninger via systemet. De kan kontakte virksomheder, som ikke har besvaret anmodninger, for at finde ud af baggrunden herfor. Regionale administratorer samt LIST og UBA må offentliggøre anonyme statistikker fra databasen. Virksomhedsspecifikke oplysninger, ud over det ovennævnte, må alene tilgås af regionale administratorer inden for rammerne af deres Helpdesk aktiviteter og med virksomhedens accept. Databehandleraftaler efter databeskyttelsesforordningens (GDPR) art. 28 er indgået mellem hhv. UBA og LIST, UBA og de regionale administratorers organisationer samt LIST og den eksterne vært. 

Du modtager en påmindelse om at opdatere jeres information om SVHC-stoffer hver gang REACH kandidatlisten opdateres. Hvis du ikke som følge heraf opdaterer dine informationer i databasen, tilføjes en bemærkning i overensstemmelse hermed til dine eksisterende informationer om SVHC-stoffer. Informationen er stadig tilgængelig for appbrugerne sammen med denne bemærkning. Appbrugere får igen adgang til at sende dig anmodninger, indtil du foretager den nødvendige opdatering.

Du sikrer, garanterer og accepterer, at du ikke indtaster eller uploader indhold eller brugerindlæg, der overtræder gældende lovgivning eller krænker andres rettigheder. Indhold og indlæg må ikke være skadelige, svigagtige, vildledende, truende, chikanerende, injurierende, uanstændige eller på anden måde stødende. Leverandører, som uploader billeder af produkter til databasen mindes om, at disse alene må vise det pågældende produkt, og ikke personer, nummerplader eller genstande, der antyder, hvilken butik billedet er taget i el. lign.

Leverandøren giver udbyderen en rummelig, midlertidigt ubegrænset, uigenkaldelig og ikke-eksklusiv, royalty-fri ret, der kan overføres til tredjeparter, til brug af det på tjenesterne uploadede indhold. Udbyderen er berettiget til at bruge indholdet på ethvert tidspunkt. Dette inkluderer i særdeleshed retten til at gøre det offentligt tilgængeligt via Den Europæiske App. Denne bestemmelse påvirker ikke leverandørens ret til at tildele tredjeparter retten til indhold under visse licensmodeller.

Du giver herved en licens til oversættelse, ændring (til tekniske formål), reproduktion og anden reaktion på dine brugerindlæg, således at det er muligt for os at drive tjenesterne under alle omstændigheder. Dette er alene en licens – dit ejerskab over indlæggene påvirkes ikke. Denne licens tildeles uden beregning på ethvert materielt og immaterielt medium i Europa.

Endelig anerkender og accepterer du, at vi, når vi foretager de nødvendige tekniske foranstaltninger for at kunne levere tjenester til vores brugere (herunder dig), kan være nødsaget til at foretage ændringer i dine brugerindlæg for at kunne tilpasse dem de tekniske krav, der er til forbindelsesnetværk, enheder, tjenester eller medier og, at den ovennævnte licens inkluderer en sådan ret.

Vi forbeholder os også retten til efter eget skøn og til enhver tid at fjerne indhold fra tjenesterne, hvis nogen påstår, at det indhold, du har bidraget med overtræder nærværende betingelser. I dette tilfælde notificeres du i overensstemmelse hermed.

 

Når leverandøren skaber sit eget indhold, påtager vedkommende sig ansvaret for at overholde gældende lovgivning (e.g. straffelovgivning, konkurrencelovning og lovgivning vedr. beskyttelse af børn og unge) samt ansvaret for ikke at krænke tredjeparters rettigheder (e.g. navn, varemærke, ophavsret, databeskyttelsesrettigheder). Hvor indholdet omfatter hyperlinks til tredjeparters sider garanterer leverandøren, at de har retten til at bruge sådanne hyperlinks og forsikrer, at hjemmesiden, til hvilken referencen er skabt, overholder loven og tredjepartens rettigheder.

Udbyderen er berettiget til at blokere adgang til individuelt indhold på ethvert tidspunkt, e.g. hvis det mistænkes, at det strider mod gældende ret eller tredjeparts rettigheder. Leverandøren har ingen krav på vedligeholdelse af tjenestens individuelle funktioner.

Vi forbeholder retten til at kontrollerer information om SVHC-stoffer for produkter i databasen. Vores projektpartnere i LIFE AskREACH køber tilfældigt produkter, for hvilke information er tilgængelig i databasen. Disse analyseres kemisk herefter. Hvis SVHC-stoffer er tilstede i produktet i en koncentrationsværdi over 0,1% w/w, selvom leverandøren har erklæret i databasen, at dette ikke er tilfældet, kontaktes leverandøren, for at give vedkommende mulighed for at udtale sig forinden andet foretages. Resultatet af analysen offentliggøres. Nogle projektpartnere forbeholder sig retten til at offentliggøre navnet på de ansvarlige virksomheder i deres rapport sammen med testresultaterne for det købte produkt. Den officielle AskREACH rapport vil ikke indeholde navne på virksomhederne. Yderligere retlige skridt kan iværksættes af projektpartnere i tilfælde af manglende overholdelse af gældende ret.

 

5. Hvad sker der, hvis et produkt ikke længere markedsføres?

Du kan markere et produkt, der ikke længere markedsføres, som inaktivt. Ikke desto mindre bør information om SVHC-stofferne forblive i databasen, da forbrugere muligvis stadig vil sende anmodninger for det pågældende produkt.

 

6. Konflikt mellem stregkoder

Det er muligt at angive information om SVHC-stoffer i forskellige produkter, som har samme stregkode eller forskellige versioner af samme produkt med identiske stregkoder.

 

 

7. Sproglige problemer

Du modtager anmodninger på forbrugerens sprog og på engelsk. Du informeres tillige om, hvilket land, forbrugeren kommer fra, så du kan besvare anmodningen pr. e-mail på det rette sprog, hvis du ønsker. Uploader du information om dit produkt til databasen, sker en automatisk oversættelse af standardiseret data. Ikke-formaliseret data oversættes ikke på nuværende tidspunkt, e.g. info om sikker brug, PDF’er, links etc.

 

8. Forhandlere - stregkodeejere

Forbrugere sender anmodninger via vores app til stregkodeejere og forhandlere. Den adresserede er ansvarlig for, at anmodningen besvares. Det er muligt at sende en kopi til forhandleren, når en anmodning adresseres til stregkodeejeren. I disse tilfælde, informeres forhandleren tillige, såfremt en anmodning ikke er besvaret af stregkodeejeren inden 30 dage (påmindelse) og igen efter 45 dage. Forhandleren kan vælge selv at besvare anmodningen.

 

9. Andre forpligtelser for databasebrugere

Databasebrugere skal afholde sig fra enhver aktivitet, der sandsynligvis vil forringe og/eller overbelaste driften af ​​systemet eller den tekniske infrastruktur bag den. Enhver krænkelse af dette ophæver din ret til at benytte tjenesterne.

Skulle brugen af tjenesterne eller deres funktionalitet afbrydes, skal brugeren straks informere udbyderen eller den regionale administrator, MST, herom. Det samme gør sig gældende, såfremt databasebrugeren får kendskab til indhold, der er offentliggjort af tredjepart, som åbenlyst krænker gældende ret eller tredjeparters rettigheder.

 

10. Hvem er ansvarlig for den information, der uploades/transmitters af database- eller appbrugere?

Den person, der offentliggør eller transmitterer information eller indhold igennem vores tjenester, bærer det fulde ansvar herfor. Vi påtager os intet ansvar for korrektheden af information angivet af leverandøre eller forbrugere. De holdninger, brugere udtrykker i vores systemer, reflekterer ikke nødvendigvis vores holdninger.

 

Leverandører og appbrugere tilgår information og indhold på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler i informationen eller indholdet og ej heller for nogen skade eller tab, nogen måtte lide i forbindelse med det. Vi kan ikke kontrollere og er ikke forpligtede til at tage affære i forhold til, hvordan database- og appbrugere tolker og anvender tjenesternes indhold eller, de handlinger, de foretager efter at have tilgået indholdet. Du fritager os fra enhver form for ansvar for din modtagelse eller manglende accept af indhold fra tjenesterne. Vi kan ikke stille garanti for identiteten af alle appbrugere du interagerer med, når du benytter tjenesterne og er ikke ansvarlige for, hvem, der opnår adgang til app’en.

 

11. Hvor kan jeg få hjælp?

Se brugervejledningen på AskREACH hjemmesiden (se https://www.askreach.eu/app-database). Du kan altid gennemgå revisionslogoplysningerne om datamanipulation på din konto og dermed spore datamodifikationer til den enkelte forfatter/redaktør.

Endelig kan du altid kontakte din regionale administrator, MST, for hjælp ved at sende en e-mail til tjekkemien@mst.dk  

 

12. Hvad sker der, hvis du ikke ønsker at bruge vores tjenester længere?

Ønsker du at slette din konto, skal du sende en e-mail til din regionale administrator, MST. Læs venligst vores privatlivspolitik og licenserne, som oplistet ovenfor for at lære mere om, hvordan vi behandler den information, du har givet os, når du stopper med at bruge vores tjenester.

Information om dine artikler vil forblive i databasen, men markeres som inaktive. Vi ophæver muligvis også din brug af eller suspenderer din adgang til tjenesterne efter vores skøn. Vi afgør egenhændigt, om du overtræder nogen af nærværende bestemmelser.

 

13. Ophavs- og varemærkerettigheder

Materiale som vises, udføres eller stilles til rådighed på eller gennem tjenesterne, herunder men ikke begrænset til tekst, grafik, data, artikler, fotografier, billeder, illustrationer eller brugerindleveringer (alt det foregående kaldes "indhold") er beskyttet af ophavsretten og/eller anden lovgivning vedr. intellektuel ejendom. Du indvilliger i at efterleve alle meddelelser om ophavsret, varemærkeregler, information og begrænsninger for alt indhold, du får adgang til. Du indvilliger i at afstå fra brug, kopiering, reproduktion, modificering, oversættelse, offentliggørelse, transmittering, distribution, udførelse, uploading, visning, licensering, salg eller anden udnyttelse af alt indhold, der ikke ejes af dig til noget formål

Uden forudgående samtykke fra ejeren af indholdet, eller

 

På en måde, der krænker nogen anden rettighed (inkl. UBAs og den regionale administrators, MST)

 

14. Ansvar

Udbyderen og den regionale administrator, MST, garanterer ikke for SFE og databasens tilgængelighed, driftsikkerhed, funktionalitet eller egnethed i forhold til dine formål. Udbyderen bærer alene ansvaret i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed, skade på liv, krop eller helbred, antagelse om kvalitetsgaranti, svig ved skjul af mangler, hvor bruddet vedrører en væsentlig kontraktlig forpligtelse eller, hvor ansvar er baseret på produktansvarslovgivning. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er først og fremmest sådanne, der betinger korrekt opfyldelse af kontrakten, og som de kontraherende parter regelmæssigt kan påberåbe sig. Ansvar for brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser er begrænset til typiske kontraktlige, forudsigelige skader, bortset fra tilfælde, der involverer fortsæt eller grov uagtsomhed.

Information i databasen gøres tilgængeligt som det er produceret eller modtaget uden udtrykkelig eller stiltiende garanti. Udbyderen og den regionale administrator, MST, garanterer ikke noget fravær af mangler eller mulige fejl.

Enhver garanti for at identificere alle andre database- eller appbrugere eller den information, der er transmitteret af dem og for hvilken en interaktion udføres under brug af tjenesterne falder tillige uden for udbyderens og den regionale administrators ansvar, såvel som enhver regres eller handling for ansvar eller kompensation.

Databasebrugeren er ene ansvarlig for brugen af tjenesterne og især for den data og information, de tilvejebringer eller udveksler, inklusiv i tilfælde af enhver direkte eller indirekte skade påført tredjeparter. Databasebrugere er især ene ansvarlige for tolkningen og brugen af den opnåede information.

Databasebrugerens brug må ikke vildlede tredjeparter, især med hensyn til indholdet af den opnåede info, dens kilde og datoen for opdatering.

 

15. Regres

Databasebrugeren skadesløsholder udbyderen, den regionale administrator, MST, og deres ansatte eller repræsentanter imod alle krav fra tredjeparter, hvor disse baseres på formodede eller faktiske krænkelser af rettigheder og/eller krænkelser af tredjeparts rettigheder, som er forårsaget af handlinger foretaget af databasebrugeren under benyttelse af tjenesterne. Derudover påtager databasebrugeren sig at godtgøre alle udgifter afholdt af udbyderen og den regionale administrator, MST, som følge af sådanne krav fra tredjeparter. Godtgørelse inkluderer også omkostninger til et rimeligt juridisk forsvar.

 

16. Jurisdiktion

Nærværende betingelser er underlagt tysk lov og Retten i Dessau-Rosslaus (Tyskland) eksklusive jurisdiktion. For tvister mellem databasebrugere og den regionale administrator, MST, gælder de respektive nationale love og domstolene i det land, for hvilket den regionale administrator, MST, er ansvarlig.

 

17. Delbarhedsklausul

Hvis en af ovenstående bestemmelser er eller bliver ugyldig, påvirkes gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke.